Program 5 - Pro Slovakia

 

„Upozorňujeme žiadateľov, že v súlade s Výnosom ministerstva kultúry z 15. decembra 2010 č. MK-2320/2010-10/11656, o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti je jednou z príloh žiadosti aj:

- kópia potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu - pozvanie, prihláška, akceptácia prihlášky, dohoda o spolupráci alebo iný doklad potvrdzujúci spoluúčasť žiadateľa na projekte (platí pre podprogramy 5.1 a 5.2),

- kópia platnej dotačnej zmluvy s Európskou komisiou pre projekty, ktoré získali podporu z programu EÚ Kultúra, alebo kópia oznámenia o pridelení dotácie z iných medzinárodných zdrojov (platí pre podprogram 5.3) 

Ak sú tieto doklady vyhotovené v inom než štátnom jazyku, je potrebné ich predložiť spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka.“

Linky