Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Názov:

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Sídlo:

Predsedníctvo synody
Jókaiho 34, Pp 78
945 01 Komárno

Štatutárny orgán:

biskup (Mgr. László Fazekas) a generálny kurátor (Mgr. Vince Fekete)

Dátum registrácie:

pred účinnosťou zákona

IČO:

00179191

Základný dokument:

Ústava (pdf, 1.21 MB)

Orgány a útvary s právnou subjektivitou:

Ústava Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku ustanovuje v § 8, že cirkevné zbory, senioráty a generálna cirkev sú samostatnými telesami a právnickými osobami.
Samostatnými cirkevnými telesami a právnickými osobami sú aj také cirkvou zriadené inštitúcie a ústavy, ktoré zriaďuje cirkev pre vlastnú službu, a ktorých činnosť usmerňuje samostatný štatút. / § 8, ods. 2/
Cirkev ... môže vydržiavať charitatívne ústavy... môže zriaďovať alebo udržiavať cirkevné školy, doškoľovacie ústavy a konferenčné strediská, zariadenia slúžiace na rekreáciu duchovných a svetských cirkevných funkcionárov; a za účelom podpory cirkevnej práce môže zriadiť rôzne spolky a nadácie. /§ 16, ods. 3/

Štatistika:

KULT

Linky