Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Názov:

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Sídlo:

Generálny biskupský úrad ECAV
Palisády 46, P.O.Box 289
811 06 Bratislava 1

Štatutárny orgán:

predsedníctvo: generálny biskup (Ivan Eľko) a generálny dozorca (Ing. Ján Brozman)

Dátum registrácie:

pred účinnosťou zákona

IČO:

00179213

Základný dokument:

Ústava (pdf, 101.79 kB)

Orgány a útvary s právnou subjektivitou:

Podľa Ústavy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, čl. 14 sa cirkev člení na dištrikty, senioráty a cirkevné zbory, ktoré môžu zriaďovať a rušiť účelové zariadenia. Cirkev a jej organizačné jednotky majú právnu subjektivitu.
Evanjelická cirkev na zabezpečenie svojho poslania na územnom princípe zriaďuje si organizačné jednotky, charitatívne spoločnosti, cirkevné školy, združenia veriacich a vychováva pre ne potrebných odborných pracovníkov. / čl. 2 ods. 2/
Zborový konvent zriaďuje a zrušuje účelové zariadenia cirkevného zboru. /čl. 17 ods. 2 písm. c)/
Seniorálne presbyterstvo zriaďuje a riadi cirkevné školy a vykonáva dozor nad výučbou náboženstva v základných a stredných školách. /čl. 22 ods. 3 písm. f)/
Dištriktuálny konvent zriaďuje a zrušuje dištriktuálne účelové zariadenia. /čl. 25 ods. 2 písm. d)/
Dištriktuálne presbyterstvo zriaďuje a riadi cirkevné stredné školy. /čl. 26 ods. 2 písm. i)/
Synoda zriaďuje a zrušuje celocirkevné účelové zariadenia. /čl. 30 ods. 1 písm. e)/

Štatistika:

KULT (pdf, 226 kB)

Linky