Cirkev československá husitská na Slovensku

Názov:

Cirkev československá husitská na Slovensku

Sídlo:

Diecézna rada CČSH
Konventná 11
811 03 Bratislava

Štatutárny orgán:

biskup (ThDr. Jan Hradil, Th.D.)

Dátum registrácie:

pred účinnosťou zákona

IČO:

30813565

Základný dokument:

Ústava (pdf, 354.92 kB)

 

 Hospodársky řád

 

 Řád duchovenské služby

 

 Organizační řád

Orgány a útvary
s právnou subjektivitou:

Podľa ustanovení článku 6 Ústavy právnu subjektivitu majú diecézy a náboženské obce. Tie môžu zriaďovať cirkevné zariadenia bez právnej subjektivity alebo s právnou subjektivitou. Diecéza CČSH je spravovaná diecéznou radou, volenou diecéznym zhromaždením. Jej štatutárnymi zástupcami sú biskup – predseda Diecéznej rady, podpredseda Diecéznej rady a predseda finančného výboru. Náboženská obec CČSH je spravovaná radou starších, volenou zhromaždením obce. Jej štatutárnymi zástupcami sú farár, predseda Rady starších a jeden člen Rady starších.
O nakladaní s majetkom a právnych úkonoch bližšie v čl. 7 Ústavy.

Štatistika:

KULT - neposkytuje súhlas so zverejnením


 

Linky