Cirkev adventistov siedmeho dňa – Slovenské združenie

Názov:

Cirkev adventistov siedmeho dňa – Slovenské združenie

Sídlo: Cablkova 3
821 04 Bratislava 2
Štatutárny orgán:

predseda (Bohumil Kern Bth) tajomník (Daniel Márföldi BA) a hospodár (Mgr. Stanislav Bielik)

Dátum registrácie: pred účinnosťou zákona
IČO: 00468118
Základný dokument:

Ústava (pdf, 489.30 kB)

Orgány a útvary s právnou subjektivitou: Právnu subjektivitu podľa časti III. ústavy cirkvi má cirkev ako celok reprezentovaná Ústrednou radou, jednotlivé združenia a zbory. Slovenské združenie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky zastupuje predseda, tajomník a hospodár. Zastupovať miestny zbor je oprávnený kazateľ, starší zboru alebo vedúci zboru. Orgány zriaďujú, vytvárajú a zakladajú pomocné inštitúcie cirkvi: pomocné organizácie, zariadenia, nadácie, neziskové organizácie a podobné inštitúcie. Takúto „inštitúciu cirkvi“ ako právnickú osobu môže zriadiť a zrušiť výbor združenia po predchádzajúcom súhlase výboru únie.
Štatistika KULT - neposkytuje súhlas so zverejnením
Linky