"; Ministerstvo kultúry SR - Informačný portál o duševnom vlastníctve
 

Informačný portál o duševnom vlastníctve

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR sprístupnilo dňa 12. septembra 2008 nový informačný portál http://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/, ktorý predstavuje digitálnu platformu na získanie základného prehľadu, orientácie a informačného zdroja v celom zábere predmetov duševného vlastníctva. Obsahuje informácie o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, o práve priemyselného vlastníctva, o práve proti nekalej súťaži, zahŕňa tiež informácie o právnej regulácii obchodných mien, obchodného tajomstva aj know-how.

Portál zahŕňa právne predpisy Slovenskej republiky, právne akty Európske únie, medzinárodné zmluvy z oblasti duševného vlastníctva, rozhodnutia súdov a správnych orgánov Slovenskej republiky a Európskej únie, rozhodnutia medzinárodných orgánov v oblasti duševného vlastníctva, knižné publikácie, články, študijné materiály. Formou linku sú prístupné aj informácie a relevantné databázy Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), Európskeho patentového úradu (EPÚ) či Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Cieľom informačného portálu je nielen informovať a vzdelávať, ale aj zvyšovať mieru vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Je určený nielen odbornej verejnosti, ale aj študentom a laickej verejnosti, tvorivým ľuďom, ktorí sa zaujímajú o spôsob ochrany svojich diel. Odborníkom, ktorí sa zaoberajú duševným vlastníctvom, tvorcom a nositeľom práv duševného vlastníctva webstránka môže slúžiť aj ako prostriedok na získanie poznatkov o kompetenciách a činnosti inštitúcií pôsobiacich v oblasti práva duševného vlastníctva, čo môže pomôcť k vyššej efektivite vzájomnej spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov.

Posledná aktualizácia: 12.01.2012 / OI
Linky