Štrukturálne fondy EÚ

Posledná aktualizácia: 15.marca 2006

Dôležité zmeny v r. 2005:

Nové programovacie obdobie - 2007 - 2013 - Národný strategický referenčný rámec (1.verzia)
operačné priority pre cieľ Konvergencia = SR bez Bratislavského samosprávneho kraja

Nové programovacie obdobie 2007 - 2013 - operačné priority pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ktoré budú hradené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja = len Bratislavský samosprávny kraj

Nové programovacie obdobie 2007 - 2013 - operačné priority pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ktoré budú hradené z Európskeho sociálneho fondu = len Bratislavský samosprávny kraj

Harmonogram zverejňovania výziev na rok 2006...

Výzvy a výsledky výberového procesu pre podopatrenie 3.1.4 Kultúrna infraštruktúra, OP ZI - prvé a druhé kolo sú na internetovej stránke MVRR SR http://www.build.gov.sk/ v časti OP Základná infraštruktúra - Výsledky výberového procesu pre I. kolo / II. kolo. Na uvedenej stránke sú informácie o výzvach a výsledkoch aj pre JPD Bratislava cieľ 2

Výsledky výberového procesu SOP Priemysel a služby sú na internetovej stránke MH SR http://www.economy.gov.sk/ v časti Európska únia a jej fondy

Výzvy a výsledky výberového procesu v rámci opatrení SOP Ľudské zdroje a JPD Bratislava cieľ 3 sú na internetovej stránke MPSVR SR a MŠ SR, resp. http://www.esf.gov.sk/ (v ponuke Projekty v hornej vodorovnej lište)

Cieľom tejto časti internetovej stránky MK SR je zorientovať čitateľov v niektorých základných pojmoch týkajúcich sa štrukturálnych fondov, hlavne však priebežne poskytovať aktuálne informácie o stave v rezorte kultúry. Podrobné informácie a dokumenty týkajúce sa štrukturálnych fondov ponúkajú internetové stránky rozhodujúcich relevantných orgánov v systéme, ako aj stránky iných domácich a zahraničných subjektov.
Štúdium problematiky štrukturálnych fondov rozhodne odporúčame začať časťou Terminológia. Osvojenie si používaných pojmov je nevyhnutným predpokladom pre pochopenie textov a dokumentov týkajúcich sa problematiky štrukturálnych fondov.

Posledná aktualizácia: 05.12.2011 / TEMPEST test
Linky