Dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky

Informácie pre vlastníkov/žiadateľov o DOČASNÝ VÝVOZ národnej kultúrnej pamiatky

(postup a obsahové náležitosti predkladanej žiadosti)

Podľa § 25 odseku 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu zákona v znení neskorších predpisov žiadosť o povolenie na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky alebo jej časti obsahuje (ďalej len „kultúrna pamiatka“):

- identifikačné údaje žiadateľa

- identifikačné údaje príjemcu kultúrnej pamiatky alebo jej časti

- identifikačné znaky kultúrnej pamiatky alebo jej časti
(žiadateľ uvedie charakteristické znaky kultúrnej pamiatky definované v tlačive  podľa  výpisu z evidenčného listu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu alebo v spolupráci s príslušným krajským pamiatkovým úradom)

- účel vývozu
(žiadateľ uvedie dôvod vývozu napr. výstava alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky, a zároveň uvedie miesto s adresou, kde sa bude kultúrna pamiatka     nachádzať. V prípade dôvodu vývozu kultúrnej pamiatky na výstavu uvádza žiadateľ aj názov a termín konania výstavy, v prípade vývozu kultúrnej pamiatky z dôvodu reštaurovania uvádza žiadateľ meno reštaurátora/ názov reštaurátorského ateliéru a adresu)

- čas trvania vývozu  (dátum odo dňa vývozu zo SR do dňa navrátenia kultúrnej pamiatky naspäť do SR)

- vyjadrenie príslušného krajského pamiatkového úradu
(Krajský pamiatkový úrad vyjadrí samostatným listom, ktorý sa prikladá ako príloha k žiadosti v troch originálnych verziách, svoj súhlas alebo nesúhlas s dočasným vývozom kultúrnej pamiatky a stanoví podmienky, ktoré treba dodržať počas celej doby vývozu kultúrnej pamiatky pri balení, transporte a ďalšej manipulácii s kultúrnou pamiatkou, a zároveň svoje stanovisko potvrdí v tlačive v  bode č. 4)

- farebné fotografie kultúrnej pamiatky  (2 - 4 ks fotografií v závislosti od typu kultúrnej pamiatky o rozmere minimálne 9x13 cm)

Žiadosť sa podáva ministerstvu na predpísanom tlačive:

 

Tlačivo žiadateľ podáva na ministerstvo kultúry v troch originálnych verziách, ktoré sú súčasťou rozhodnutia ministerstva kultúry o dočasnom vývoze kultúrnej pamiatky (ďalej len „rozhodnutie“), pričom jeden originál tlačiva spolu s rozhodnutím dostane žiadateľ o vývoz kultúrnej pamiatky, druhý originál tlačiva spolu s rozhodnutím dostane splnomocnenec na vývoz kultúrnej pamiatky a tretí originál tlačiva s rozhodnutím je súčasťou spisu ministerstva kultúry o vývoze predmetnej kultúrnej pamiatky.

Podľa § 25 odseku 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov môže ministerstvo kultúry vydanie povolenia o dočasných vývoz kultúrnej pamiatky alebo jej časti viazať nauzavretie poistnej zmluvy, predloženie zmluvy o výpožičke alebo aj na podmienku záruky podľa ceny kultúrnej pamiatky určenej znaleckým posudkom alebo na splnenie ďalších podmienok.

V súvislosti s tým ministerstvo kultúry požaduje, aby súčasťou predkladanej žiadosti boli prílohy:

- kópia zmluvy o výpožičke do zahraničia medzi vypožičiavateľom a zapožičiavateľom (v slovenskom jazyku)

- kópia poistnej zmluvy kultúrnej pamiatky (v slovenskom jazyku)

Ministerstvo kultúry zároveň požaduje, aby prílohou k predkladanej žiadosti bolo splnomocnenie:

- originál splnomocnenia vlastníka splnomocnencovi (napr. prepravcovskej spoločnosti), ktorý je oprávnený na manipuláciu a transport kultúrnej pamiatky, podpísaný oboma stranami.

- originál splnomocnenia vlastníka žiadateľovi o dočasný vývoz kultúrnej pamiatky, podpísaný oboma stranami s uvedením názvu a č. ÚZPF predmetnej kultúrnej pamiatky (dokladá žiadateľ iba v prípade, ak nie je vlastníkom kultúrnej pamiatky)

Postup v prípade dočasného vývozu viacerých kultúrnych pamiatok do zahraničia na jedno miesto určenia (napríklad zahraničná výstava)

Pri dočasnom vývoze viacerých kultúrnych pamiatok, ktoré majú byť vyvezené na jedno miesto určenia (napríklad zahraničnú výstavu) a ktoré sú vo vlastníctve rôznych vlastníkov (napríklad farností cirkvi) sa žiadosti podávajú samostatne za každého vlastníka (farnosť) kultúrnej pamiatky.

V prípade, že chce žiadateľ dočasne vyviezť viac ako jednu kultúrnu pamiatku, predkladá predpísané tlačivo ministerstvom kultúry pre každú  kultúrnu pamiatku zvlášť v troch originálnych verziách.

Pokiaľ žiadateľom nie je vlastník kultúrnej pamiatky, ale splnomocnenec ním poverený a jedná sa o dočasný vývoz viacerých kultúrnych pamiatok, prikladá sa k žiadosti originál splnomocnenia, podpísaný oboma stranami (vlastníkom aj splnomocnencom), v ktorom sú vymenované všetky predmetné kultúrne pamiatky.

*všetky ďalšie pokyny a potrebné obsahové náležitosti na dočasný vývoz kultúrnych pamiatok sú uvedené na začiatku tohto dokumentu

 

Správny poplatok:

podľa zákona č. 145/1995 Z.z.  o  správnych poplatkoch za príslušné správne konanie Ministerstvo kultúry SR vyberá správny poplatok  9,50 €

Položka 62b
c)  Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí

Možnosti úhrady správneho poplatku (pdf, 148 kB)

 

Kontakt:
Mgr. Andrej Jaroš

Odbor ochrany pamiatkového fondu, Sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

Telefón: 02/20482 421
Fax:       02/20482 475
E-mail:   andrej.jaros@culture.gov.sk

 

Aktualizované  3. 10. 2017 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 03.10.2017 / OI
Linky