Zákony

Postavenie a úlohy múzeí a galérií, ochrana zbierkových predmetov, podmienky ochrany kultúrnych pamiatok, archeologických nálezov a archeologických nálezísk

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov  (pdf, 201 kB)

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pdf, 302 kB) 

Podmienky vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty

Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (pdf, 721 kB)

Postup pri navrátení kultúrnych predmetov, ktoré sa nezákonne vyviezli z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie alebo z územia iného členského štátu na územie Slovenskej republiky

Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov  (pdf, 235 kB)

Prechod pôsobnosti na úseku múzeí a galérií z orgánov štátnej správy na samosprávne kraje (zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych múzeí a galérií)

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky  (pdf, 346 kB)

 

Vykonávacie predpisy

Oznámenie č. 209/2015 Z. z. o vydaní výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty (pdf, 58 kB)  

Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty (pdf, 400 kB)  

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 231/2014 Z. z. (pdf, 124 kB)

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 2/2016 na ochranu kultúrneho dedičstva v krízových situáciách (pdf, 310 kB)

 

Právne predpisy EÚ a súvisiace dokumenty

Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu EÚ

Smernica európskeho parlamentu a rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (prepracované znenie) (pdf, 365 kB)

Vývoz tovaru kultúrneho charakteru

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru) (pdf, 5 MB)

Nariadenie rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (pdf, 63 kB)

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (pdf, 5 MB)

 

 

Aktualizované 1. 10. 2015 / sekcia kultúrneho dedičstva

Posledná aktualizácia: 20.09.2019 / SKD
Linky