OLAF - Európsky úrad pre boj proti podvodom

 

      

               

 

OLAF - Európsky úrad pre boj proti podvodom

Na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vláda SR funkciou koordinačného úradu boja proti podvodom poverila Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len "OCKÚ OLAF"), ktorý je organizačným útvarom Sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR. Jednou z významných úloh OCKÚ OLAF  je prijímať, evidovať a monitorovať  všetky  zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj podozrenia z ich porušovania (t.j. nezrovnalosti a podozrenia z nezrovnalostí); následne nezrovnalosti analyzovať a nahlasovať Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) pri Európskej komisii.


18.10.2019

Dňa 11. októbra 2019 zverejnila Európska komisia už svoju 30. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2018 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Brožúru najdete tu.

Tlačovú správu zverejnil odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) na svojej webovej stránke tu.

Tlačová správa OLAF-u č. 12/2019 zo dňa 11.10. 2019

https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/11-10-2019/eu-budget-30th-annual-report-protection-eus-financial-interests_en


Dňa 03. septembra 2019 zverejnil  Európsky úrad  pre boj proti podvodom (OLAF) už 19. výročnú správu o svojej činnosti.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykázal aj v roku 2018 dobré výsledky vyšetrovacej činnosti, pričom sa zameriaval na oblasti, v ktorých mohol priniesť európskym občanom najvyššiu pridanú hodnotu – zložité nadnárodné prípady, ktoré by vnútroštátne orgány nemohli vyriešiť samostatne. Či už v oblasti štrukturálnych fondov, colných záležitostí alebo priamych výdavkov, OLAF vďaka svojmu know-how a tímu vysoko kvalifikovaných vyšetrovateľov, forenzných odborníkov a analytikov mohol vyriešiť aj tie najzložitejšie prípady a zabrániť tak organizovaným zločineckým skupinám v sprenevere prostriedkov z rozpočtu EÚ. 

Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2018 nájdete tu.

Tlačová správa OLAF-u č. 7/2019 zo dňa 03. 09. 2019 (aj v slovenskom jazyku):  https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2019/olaf-2018-major-investigations-put-end-cross-border-fraud-schemes-stop_sk

Ďalšie informácie na twitteri OLAF-u:

https://twitter.com/OLAFPress/status/1168913156112097281https://twitter.com/OLAFPress/status/1168810153220726786.

 


30.05.2018 OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017 (pdf, 1 MB)


27.07.2017 Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2016

Dňa 20. júla 2017 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa informuje o opatreniach, ktoré boli prijaté Komisiou a členskými štátmi na boj proti podvodom, a o výsledkoch týchto opatrení a zároveň zdôrazňuje, že boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet Európskej únie sa môže stať účinnejším len prostredníctvom lepšej koordinácie a spolupráce na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti:https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en.


02.06.2016 Európsky úrad pre boj proti podvodom vydal dňa 31. mája 2016 Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2015. Výročnú správu nájdete tu (pdf, 3 MB).

Bližšie informácie nájdete v tlačovej správe odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF.

Posledná aktualizácia: 18.10.2019 / SOIROPPO3
Linky