/údaje na stránke budú priebežne dopĺňané a aktualizované novým obsahom/

 

Riadiace dokumenty

 • Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov
  aktuálna verzia je dostupná na webovom sídle Partnerskej dohody: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

 • Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020
  materiál je dostupný na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9347

 • Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu, verzia 1.1 platná od 09.03.2017
  dokument so všetkými prílohami nájdete tu (zip, 3 MB) , prehľad vykonaných zmien v príručke a v prílohe č. 2 nájdete tu (zip, 2 MB)

  • Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu, verzia 1.0 platná od 13.10.2016
   súčasťou príručky je aj Príručka k verejnému obstarávaniu - decentralizovaná pomoc. Dokument so všetkými prílohami nájdete tu (zip, 3 MB).

 • Príručka pre prijímateľa pre decentralizovanú podporu, verzia 1.2 platná a účinná od 20.03.2017
  Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii na stiahnutie tu (zip, 4 MB).

  • Príručka pre prijímateľa pre decentralizovanú podporu, verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017
   Dokument so všetkými prílohami je k dispozícii na stiahnutie tu (zip, 3 MB).

 • Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP (pdf, 760 kB)
  logo IROP: formát súboru ai (zip, 184 kB), png (zip, 168 kB), wmf (zip, 70 kB)
  vlajka EÚ: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_sk

 • Príručka k verejnému obstarávaniu

          Príručka VO verzia ver.3.0

          Príručka VO verzia ver.3.0SZ

          Príloha č.1

          Príloha č.2

          Príloha č.3

          Príloha č.4

          Príloha č.5

          Príloha č.6

          Príloha č.7

          Príloha č.8

          Príloha č.9a

          Príloha č.9b

          Príloha č.10

 

          Príručka VO verzia ver.3.1

          Príručka VO verzia ver.3.1SZ

          Príloha 7 - Výzva na predloženie ponuky (ZsNH)

          Príloha 9a - Záznam z prieskumu trhu

          Príloha 9b - Vzor zápisnice z prieskumu trhu do 15tis

Posledná aktualizácia: 04.07.2019 / OI
Linky