Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2018

 

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2018.

 

Upozorňujeme vás, že

 • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu,
 • dotácia na projekty realizované v roku 2018 bude poukázaná na účet prijímateľa po splnení podmienky úplného vyúčtovania prípadne poskytnutej dotácie za rok 2017,
 • prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. (pdf, 1 MB) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Všeobecné informácie

 • Zákon č. 434/2010 Z. z. (pdf, 188 kB) o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
 • Opatrenie (pdf, 95 kB)  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu.
 • Smernica č. 1/2017 (pdf, 141 kB) o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1 (pdf, 44 kB)
 • Rokovací poriadok (pdf, 62 kB) komisie programu/podprogramu dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1 (pdf, 38 kB)
 • Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.
 • Často kladené otázky (pdf, 26 kB) súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Disponibilný objem (pdf, 195 kB) finančných prostriedkov na výzvy v roku 2018.
 • Kontakty na tajomníkov a referentov (pdf, 29 kB) programov dotačného systému.
 • Návrhy zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2018.

 

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti na rok 2018

 

Dotačné programy

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

   (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúra znevýhodnených skupín

   (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

3 Kultúrne poukazy

   (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

 

Aktualizované 26. 4. 2018 /odbor projektového riadenia a dotácií

Posledná aktualizácia: 22.02.2019 / OPR
Linky