Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016

 

Vážení žiadatelia,

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2016.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia. Program Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice od roku 2016 nie je súčasťou dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Upozorňujeme vás, že

 • pre úspešné postúpenie žiadosti na jej vyhodnotenie v dotačnej komisii je nevyhnutné, aby žiadosť bola ku dňu podania úplná a spĺňala všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317,  oznámenie  č. 237/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, oznámenie č. 318/2011 Z. z.,
 • ak žiadosť neobsahuje prílohy podľa § 4 ods. 2 písm. c) až j) zákona, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznámi žiadateľovi, že má možnosť tieto doplniť, a to počas štádia posudzovania správnosti a úplnosti žiadosti. Vzhľadom na to, že komunikácia zo strany ministerstva ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti bude prebiehať výlučne prostredníctvom e-mailov odoslaných v rámci elektronického systému, dbajte prosím na to, aby ste v žiadosti uviedli funkčnú e-mailovú adresu a zároveň počas obdobia posudzovania žiadostí pravidelne kontrolovali obsah e-mailovej schránky za účelom dodržania lehôt určených na odstránenie nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov.
 • dotácia na projekty realizované v roku 2016 bude poukázaná na účet prijímateľa až po splnení podmienky úplného vyúčtovania prípadne poskytnutej dotácie za rok 2015 akceptovaného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky,
 • prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecné informácie

 • Zákon č. 434/2010 Z. z. (pdf, 48 kB) o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (zákon č. 79/2013 Z. z. (pdf, 35 kB), zákon č. 284/2014 Z. z. (pdf, 96 kB) a zákon č. 354/2015 Z. z. (pdf, 43 kB)).
 • Opatrenie (pdf, 95 kB) Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu - platnosť od 2. januára 2016.
 • Výnos (pdf, 478 kB) Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 22. augusta 2013 č. MK-2580/2013-110/12317,  oznámenie  č. 237/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, oznámenie č. 318/2011 Z. z. - platnosť do 1. januára 2016.
 • Smernica č. 4/2015 (pdf, 108 kB) o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - platnosť od 2. januára 2016.
 • Smernica č. 6/2013 (pdf, 130 kB) o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - platnosť do 1. januára 2016.
 • Rokovací poriadok (pdf, 62 kB) komisie programu/podprogramu dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - platnosť od 1. januára 2016.
 • Úplné znenie (pdf, 65 kB) Rokovacieho poriadku komisií programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - platnosť do 31. decembra 2015.
 • Úplná žiadosť o poskytnutie dotácie a potvrdenia predkladané do dotačného systému.
 • Často kladené otázky (pdf, 26 kB) súvisiace s poskytovaním dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Kontakty (pdf, 29 kB) na tajomníkov a referentov programov dotačného systému.
 • Disponibilný objem (pdf, 33 kB) finančných prostriedkov na výzvy v roku 2016.
 • Návrhy zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2016.

 

Formulár na elektronickú registráciu žiadosti na rok 2016


Dotačné programy na rok 2016

 

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine

(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúra znevýhodnených skupín

(účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

3 Kultúrne poukazy

(účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

 

 

Aktualizované 15. 7. 2016 / odbor projektového riadenia

Posledná aktualizácia: 22.02.2019 / OPR
Linky