PLÁN ČINNOSTI ODBORU KONTROLY A INŠPEKCIE MK SR NA ROK 2018

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Kontrolná činnosť odboru kontroly a inšpekcie ministerstva bude zameraná na výkon finančnej kontroly na mieste – hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na ministerstve, príspevkových organizáciách ministerstva a použitia poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva   vo vybraných subjektoch. Kontrolná činnosť bude zameraná aj na plnenie úloh výkonu štátnej správy na ministerstve a plnenie úloh prijatých na základe bodu B. 4. uznesenia vlády SR  č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu.

1. Finančné  kontroly na mieste – hospodárenie  s  prostriedkami  štátneho rozpočtu v príspevkových organizáciách

Subjekty kontroly:

a) Múzeum SNP Banská Bystrica

b) Slovenské technické múzeum Košice

c) Slovenské centrum dizajnu Bratislava

d) ÚĽUV Bratislava

2. Finančné kontrola na mieste – hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na financovanie činnosti cirkví a náboženských  spoločností     

Subjekty kontroly:

a) Evanjelická cirkev AV, Bratislava

b) Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie

3. Kontrola plnenia úloh prijatých na základe bodu B. 4. uznesenia vlády SR        č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu

      Subjekty kontroly:

a) Múzeum SNP Banská Bystrica

b) Slovenské technické múzeum Košice

c) Štátna opera Banská Bystrica

d) Slovenský filmový ústav Bratislava

e) Univerzitná knižnica Bratislava

4. Kontrola výkonu štátnej správy – súčinnosť pri výkone štátneho odborného dohľadu sekciou kultúrneho dedičstva

Subjekty kontroly:

a) Múzeum SNP Banská Bystrica

b) Slovenské technické múzeum Košice

5. Rezerva na výkon mimoriadnych kontrolných úloh na základe požiadavky ministra, štátnych tajomníkov, generálnej tajomníčky služobného úradu, resp. iných oprávnených orgánov

B. ŠTÁTNY PAMIATKOVÝ DOHĽAD

Na úseku štátneho pamiatkového dohľadu bude činnosť pamiatkovej inšpekcie ministerstva zameraná na dodržiavanie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,  v zmysle § 5 citovaného zákona.

1. Dohľad nad stavom pamiatkových zón a konaním príslušných KPÚ  na základe došlých podnetov fyzických osôb a právnických osôb

2. Kontrola plnenia úloh výkonu štátnej správy– súčinnosť pri výkone štátneho odborného dohľadu sekciou kultúrneho dedičstva  

Subjekty kontroly:

a) Múzeum SNP Banská Bystrica

b) Slovenské technické múzeum Košice

3. Rezerva na výkon mimoriadnych úloh štátneho pamiatkového dohľadu na základe požiadavky ministra, štátnych tajomníkov, generálnej tajomníčky služobného úradu, resp. iných oprávnených orgánov    

 C. OSTATNÉ ÚLOHY

a) Správa o vybavovaní petícií, sťažností a iných podaní v roku 2017

b) Informácia  o  činnosti  odboru  kontroly  a inšpekcie  ministerstva  za  rok 2017   

c) Plán činnosti odboru kontroly a inšpekcie ministerstva na rok 2019

d) Koordinačná a metodická činnosť a priebežné zabezpečovanie vzdelávania zamestnancov odboru kontroly a inšpekcie

Posledná aktualizácia: 12.01.2018 / OI
Linky

opis