PLÁN ČINNOSTI ODBORU KONTROLY A INŠPEKCIE MK SR NA ROK 2017

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Kontrolná činnosť odboru kontroly a inšpekcie ministerstva bude zameraná na výkon finančnej kontroly na mieste – hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na ministerstve, v rozpočtových a príspevkových organizáciách ministerstva a použitia poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vo vybraných subjektoch.

Kontrolná činnosť bude zameraná aj na plnenie úloh výkonu štátnej správy na ministerstve a plnenie úloh prijatých na základe bodu B. 4. uznesenia vlády SR č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu.

1. Finančné kontroly na mieste – hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu v rozpočtových organizáciách 

Subjekt kontroly: Slovenská národná knižnica v Martine

2. Finančné kontroly na mieste – hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu v príspevkových organizáciách

Subjekty kontroly:

a) Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
b) Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava
c) Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava

3. Finančná kontrola na mieste – hospodárenie  s  prostriedkami  štátneho rozpočtu určenými na financovanie činnosti cirkví a náboženských spoločností      

Subjekty kontroly:

a) Reformovaná kresťanská cirkev Komárno
b) Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

4. Kontrola plnenia úloh výkonu štátnej správy   

Subjekt kontroly:ministerstvo – sekcia kultúrneho dedičstva
(výkon štátneho odborného dohľadu nad dodržiavaním zákona  č.  206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.)

5. Kontrola plnenia úloh prijatých na základe bodu B. 4. uznesenia vlády SR č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu

      Subjekty kontroly:

a) Univerzitná knižnica, Bratislava
b) Divadelný ústav, Bratislava

6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov ktoré boli zistené kontrolou v predchádzajúcom období

Subjekt kontroly:

      Hudobné centrum, Bratislava

7. Rezerva na výkon mimoriadnych kontrolných úloh na základe požiadavky ministra, štátnych tajomníkov, vedúcej služobného úradu, resp. iných oprávnených orgánov

 

B. ŠTÁTNY PAMIATKOVÝ DOHĽAD

Na úseku štátneho pamiatkového dohľadu bude činnosť pamiatkovej inšpekcie ministerstva zameraná na dodržiavanie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,  v zmysle § 5 citovaného zákona.

Pri plnení svojich úloh bude pamiatková inšpekcia spolupracovať najmä s Pamiatkovým úradom SR, krajskými pamiatkovými úradmi, obcami, inými orgánmi kontroly a ďalšími orgánmi a právnickými osobami.

1. Dohľad nad stavom pamiatkových zón a konaním príslušných KPÚ

Subjekty dohľadu:

a) Mesto Spišská Nová Ves a Krajský pamiatkový úrad Košice – pamiatková zóna v Spišskej Novej Vsi
b) Mesto Rožňava a Krajský pamiatkový úrad Košice – pamiatková zóna v Rožňave
c) Mestská časť  Bratislava – Rusovce a Krajský pamiatkový úrad Bratislava – pamiatková zóna v Rusovciach
d) Mesto Krupina a Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici – pamiatková zóna v Krupine
e) Mesto Jelšava a Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici – pamiatková zóna v Jelšave
f) Obec Dobrá Niva a Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici – pamiatková zóna v Dobrej Nive
g) Obec Kopčany a Krajský pamiatkový úrad v Trnave – pamiatková zóna v Kopčanoch

2. Kontrola plnenia úloh výkonu štátnej správy   

Subjekt kontroly: ministerstvo – sekcia kultúrneho dedičstva
(výkon štátneho odborného dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 207/2009 Z.z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.).
Súčinnosť v rámci odboru kontroly a inšpekcie.

3. Vzorová výberová analýza pripravenosti žiadateľov (vybraných subjektov), navrhnutých zaradiť na viacročné financovanie v dotačnom programe OSS

4. Analýza možností uplatnenia nástroja náhradného výkonu rozhodnutia o nápravných opatreniach orgánov ochrany pamiatkového fondu v prípade ohrozenia nehnuteľných kultúrnych pamiatok

5. Rezerva na výkon mimoriadnych úloh štátneho pamiatkového dohľadu na základe požiadavky ministra, štátnych tajomníkov, vedúcej služobného úradu, resp. iných oprávnených orgánov    

C. OSTATNÉ ÚLOHY

1. Správa o vybavovaní petícií, sťažností a iných podaní v roku 2016
2. Informácia  o  činnosti  odboru  kontroly  a inšpekcie  ministerstva za rok 2016  
3. Plán činnosti odboru kontroly a inšpekcie ministerstva na rok 2018
4. Koordinačná a metodická činnosť a priebežné zabezpečovanie vzdelávania zamestnancov odboru kontroly a inšpekcie

D. INFORMÁCIA
o vykonaných kontrolách  plnenia úloh,  ktoré  vyplývajú z   Akčného  plánu úloh  prijatých na  základe  bodu B. 4. uznesenia  vlády  SR č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu vo vybraných organizáciách v  pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Kontroly  boli vykonané v týchto subjektoch:

  • Pamiatkový úrad slovenskej republiky Bratislava
  • Slovenské národné divadlo Bratislava
  • Divadelný ústav Bratislava
  • Slovenská filharmónia Bratislava
  • Literárne informačné centrum Bratislava
  • Štátna vedecká knižnica Prešov

Úlohy  vykonávať  pravidelné  kontroly a vyhodnotenia  plnenia úloh, ktoré  vyplývajú  z  Akčného plánu  na posilnenie SR ako právneho štátu,  sú premietnuté  v schválenom  Pláne  činnosti  odboru kontroly a inšpekcie na príslušný kalendárny rok.

 


Posledná aktualizácia: 14.07.2017 / OI
Linky

opis