P L Á N
ČINNOSTI  ODBORU  KONTROLY  A INŠPEKCIE  MK  SR  NA  ROK  2016

 

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ:

Kontrolná činnosť odboru kontroly a inšpekcie ministerstva bude zameraná najmä    na výkon finančnej kontroly na mieste so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na ministerstve, v rozpočtových a príspevkových  organizáciách ministerstva a použitia poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly ministerstva.

 

1. Finančné kontroly na mieste (hospodárenie s verejnými prostriedkami) v rozpočtových organizáciách

Subjekty kontroly:

a) Štátna vedecká knižnica v Košiciach

b) Štátna vedecká knižnica v Prešove

c) ministerstvo (prevádzka služobných motorových vozidiel)

2. Finančné kontroly na mieste (hospodárenie s verejnými prostriedkami) v príspevkových organizáciách

Subjekty kontroly:

a) Slovenský filmový ústav, Bratislava

b) Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

3. Finančná kontrola na mieste (hospodárenie s  verejnými prostriedkami  určenými  na   financovanie činnosti cirkví  a náboženských  spoločností) 

Subjekt kontroly:

a) Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Rožňava

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, ktoré boli zistené orgánmi vnútornej a vonkajšej kontroly v období rokov 2014 a 2015 v rozpočtových a príspevkových organizáciách  ministerstva

Subjekty kontroly:

a) BIBIANA, Bratislava

b) Divadlo Nová scéna, Bratislava

5. Rezerva na výkon mimoriadnych kontrolných úloh

 

B. ŠTÁTNY PAMIATKOVÝ DOHĽAD

Na úseku štátneho pamiatkového dohľadu bude činnosť pamiatkovej inšpekcie ministerstva zameraná na dodržiavanie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,  v zmysle § 5 citovaného zákona.

Pri plnení svojich úloh bude pamiatková inšpekcia spolupracovať najmä s Pamiatkovým úradom SR, krajskými pamiatkovými úradmi, obcami, inými orgánmi kontroly a ďalšími orgánmi a právnickými osobami.

 

1. Dohľad nad stavom pamiatkových zón a konaním príslušných KPÚ

Subjekty dohľadu:

a) Obec Nižná Boca a Krajský pamiatkový úrad Žilina – kontrola Pamiatkovej zóny Nižná Boca

b) Obec Vrbov a Krajský pamiatkový úrad Prešov – kontrola Pamiatkovej zóny Vrbov

c) Obec Lúčka a Krajský pamiatkový úrad Košice – kontrola pamiatkovej zóny Lúčka

d) Obec Hanušovce nad Topľou a Krajský pamiatkový úrad Prešov – kontrola Pamiatkovej zóny Hanušovce nad Topľou

 

2. Kontrola plnenia zákonných povinností v súvislosti s vykonanými archeologickými výskumami  a ich dokumentáciou za roky  2012 – 2015

Subjekty dohľadu:

právnické osoby oprávnené na vykonávanie archeologického výskumu

      a)  376 A.D. s. r. o., Prešov                             

      b)  Ithaka BB s. r. o., Banská Bystrica            

      c)  Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI o. z., Bratislava

d)  Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

                               

3.  Kontrola nakladania s originálmi pamiatkovo chránených sôch a súsoší vo verejnom priestore,  ktoré  boli  čiastočne,  alebo úplne nahradené kópiami v rámci ich reštaurátorskej obnovy

Subjekty kontroly:

vlastníci, orgány miestnej samosprávy a cirkvi  

 

4. Rezerva na výkon mimoriadnych úloh                           

 

C. OSTATNÉ ÚLOHY

1.   Správa o vybavovaní petícií, sťažností a iných podaní, doručených v roku 2015 ministerstvu rozpočtovým  a príspevkovým organizáciám v jeho pôsobnosti

2.   Ročná správa o výsledkoch následných finančných kontrol v roku 2015

3.   Informácia  o  činnosti  odboru  kontroly  a inšpekcie  ministerstva  za  rok  2015    

4.   Plán činnosti odboru kontroly a inšpekcie ministerstva na rok 2017

5.   Koordinačná a metodická činnosť a priebežné zabezpečovanie vzdelávania v nadväznosti so zmenami právnych prepisov, týkajúcich sa výkonu kontroly a štátneho pamiatkového dohľadu

 

Posledná aktualizácia: 27.04.2016 / OI
Linky

opis