Plán kontrolnej a dohľadovej činnosti odboru kontroly a inšpekcie MK SR na rok 2015

 

A. Kontrolná činnosťodboru kontroly a inšpekcie ministerstva  bude zameraná najmä na výkon následnej finančnej kontroly účelnosti, efektívnosti, hospodárnosti     a účinnosti použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na ministerstve, rozpočtových a príspevkových  organizáciách ministerstva a použitia poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu právnickým osobám a fyzickým osobám a splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených predchádzajúcimi následnými finančnými kontrolami.

1. Následné finančné kontrolyhospodárenia s verejnými prostriedkami v rokoch 2013 a 2014 

Subjekty kontroly:

a) Štátna filharmónia, Košice

b) Štátne divadlo, Košice

c) Slovenské národné divadlo, Bratislava

d) Bibiana, Bratislava

e) Divadlo Nová scéna, Bratislava

f)  Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

g)  ministerstvo (zahraničné pracovné cesty)

2. Následné finančné kontrolyhospodárenia  s  verejnými  prostriedkami, ktoré ministerstvo poskytlo v rokoch 2012 a 2013 právnickým osobám a fyzickým osobám  formou dotácií

Subjekt kontroly:

a)  Občianske združenie Divé buki, Košice

3. Následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na financovanie činnosti cirkví  a náboženských  spoločností v roku  2013 

Subjekt kontroly:

a)    Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike, Bratislava

4. Kontrola plnenia opatreníprijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, ktoré boli zistené orgánmi vnútornej a vonkajšej kontroly v období rokov 2013 a 2014 v rozpočtových a príspevkových organizáciách  ministerstva

     Subjekty kontroly:

a) Pamiatkový úrad SR, Bratislava

b) Univerzitná knižnica, Bratislava

c) Slovenská národná knižnica, Martin

5. Rezervana výkon mimoriadnych kontrolných úloh na základe požiadavky   ministra,  vedúcej služobného úradu,  resp. oprávnených orgánov vonkajšej kontroly

B. Na úseku štátneho pamiatkového dohľadu bude činnosť pamiatkovej inšpekcie ministerstva zameraná na dodržiavanie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,  v zmysle § 5 citovaného zákona.

Subjekty dohľadu:

a)    Obec Kláštor pod Znievom a Krajský pamiatkový úrad Žilina – kontrola pamiatkovej zóny v Kláštore pod Znievom

b)    Obec Stankovany – Podšíp a Krajský pamiatkový úrad Žilina – kontrola pamiatkovej zóny v Stankovanoch

c)    Kontrola plnenia zákonných povinností v súvislosti s vykonanými archeologickými výskumami a ich dokumentáciou za roky 2011 – 2013 (subjekty – právnické osoby oprávnené na vykonávanie archeologického   výskumu):

-       AZ plus, s.r.o., Humenné

-       PAMARCH, s.r.o., Nitra

-       TRIGLAV Archeologická spoločnosť, s.r.o., Košice

-       Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica

-       Múzeum v Kežmarku

d)    Vecná kontrola použitia dotácie u subjektov podporených z programu „Obnovme si svoj dom“:

-       Národný cintorín Martin (MK-2021/2014/1.5)

-       RKC farnosť Most pri Bratislave (MK-1300 a 8498/2014/1.1) 

-       Donnerova socha sv. Jána Nepomúckeho v Kráľovej pri Senci (MK-749/2014/1.1)

-       Vodácky klub Tatran (MK-1390/2014/1.1)

-       Mesto Bojnice, brána mestského opevnenia (MK-1611/2014/1.1)

-       EUROREGION, ľudový dom vo Veľkom Grobe (MK-2250/2014/1.1)

-       BK ADVISORY s.r.o. (MK-1236/2014/1.2)

-       Mesto Levoča (MK-1506/2014/1.2)

-       Občianske združenie Krásny Spiš (MK-2039/2014/1.2)

-       Peter Pál (MK-2372/2014/1.2)

e)    Rezervana výkon mimoriadnych úloh štátneho pamiatkového dohľadu na základe požiadavky ministra, vedúcej služobného úradu,  resp. iných oprávnených orgánov                                           

C. Ostatné úlohy:

  1. Správa o  vybavovaní petícií, sťažností a iných podaní, doručených v roku 2014 ministerstvu a organizáciám v jeho pôsobnosti
  2. Ročná správa o výsledkoch následných finančných kontrol v roku 2014
  3. Informácia     o činnosti  odboru kontroly a inšpekcie ministerstva za rok 2014
  4. Plán  činnosti odboru kontroly a inšpekcie ministerstva na rok 2016

Koordinačná a metodická činnosť a priebežné zabezpečovanie  vzdelávania zamestnancov odboru kontroly a inšpekcie ministerstva a  riadených organizácií v nadväznosti na zmeny právnych prepisov, týkajúcich sa kontroly a štátneho pamiatkového dohľadu

 

Publikované: 12. 1. 2015/ odbor kontroly a inšpekcie

Posledná aktualizácia: 13.01.2015 / OI
Linky

opis