Doplnené nové a revidované pracovné činnosti

v časti 10. Kultúra s účinnosťou od 1.1.2019

10.02.02 prac. astr. zar. a planet. (doc, 42 kB)

10.03.05 prac. astr. zar. a planet. (doc, 41 kB)

10.03.09 prac. astr. zar. a planet. (doc, 41 kB)

10.04.03 knihovník (docx, 19 kB)

10.04.04 prac. astr. zar. a planet. (doc, 43 kB)

10.05.01 knihovník (docx, 20 kB)

10.05.02 prac. astr. zar. a planet. (doc, 44 kB)

10.05.13 manažér divad. prevádzky (docx, 26 kB)

10.05.14 animátor (múzej. a galerij.) - nové (docx, 20 kB)

10.05.15 digitalizátor I. - nové (docx, 21 kB)

10.05.16 technik kopír. zvuk. zázn. - nové (docx, 21 kB)

10.05.17 redaktor - nové (docx, 22 kB)

10.05.18 techn. prac.braill. tlače - nové (docx, 23 kB)

10.05.19 technik dig. sprac. zvuk. zázn. - nové (docx, 20 kB)

10.05.20 asist. predaja ľud.umel.výr.I - nové (docx, 23 kB)

10.05.21 konzultant ľud. umel.výr.I - nové (docx, 22 kB)

10.05.22 ved. odbytu ľud.umel.výr.I - nové (docx, 23 kB)

10.05.VOV.11 inšpektor orchestra - nové (docx, 19 kB)

10.06.01 retušér - nové (docx, 22 kB)

10.06.VOV.02 člen taneč. súboru (rtf, 66 kB)

10.06.VŠ1.01 prac.astr. zar. a planet. (doc, 42 kB)

10.06.VŠ1.04 ved. odbyt. ľud. umel. výr. - nové (docx, 23 kB)

10.06.VŠ1.05 konzultant ľud. umel. výr.II - nové (docx, 22 kB)

10.06.VS2.03 knihovník (docx, 19 kB)

10.06.VŠ2.04 knihovník (docx, 19 kB)

10.06.VŠ2.18 korektor III - nové (docx, 23 kB)

10.06.VŠ2.19 asist. pred. ľud.umel.výr.II - nové (docx, 23 kB)

10.07.VŠ1.03 preparátor I - nové (docx, 19 kB)

10.07.VŠ2.05 knihovník (docx, 21 kB)

10.07.VŠ2.06 knihovník (docx, 19 kB)

10.07.VŠ2.07 knihovník (docx, 20 kB)

10.07.VŠ2.08 prac. astr. zar. a planet. (doc, 41 kB)

10.07.VŠ2.18 technológ I (docx, 18 kB)

10.07.VŠ2.26 zvukový technik (docx, 20 kB)

10.07.VŠ2.36 pamiatkar I. - nové (docx, 21 kB)

10.07.VŠ2.37 sam. konštruktér I - nové (docx, 25 kB)

10.07.VŠ2.38 digitalizátor II - nové (docx, 21 kB)

10.07.VŠ2.39 digitálny kurátor I. - nové (docx, 21 kB)

10.07.VŠ2.40 knihovník špec. - nové (docx, 20 kB)

10.08.04 knihovník (docx, 19 kB)

10.08.05 knihovník (docx, 19 kB)

10.08.06 knihovník (docx, 20 kB)

10.08.08 prac. astr. zar. a planet. (doc, 43 kB)

10.08.16 technológ II (docx, 18 kB)

10.08.21 ved. zvuk. nahr. štúdií (docx, 21 kB)

10.08.35 pamiatkár II - nové (docx, 22 kB)

10.08.36 sam. konštruktér II - nové (docx, 25 kB)

10.08.37 preparárot II - nové (docx, 19 kB)

10.08.38 člen orchestra alebo zboru II - nové (docx, 23 kB)

10.08.39 digitálny kurátor II - nové (docx, 21 kB)

10.08.40 múzejný , galerijný pedagóg I - nové (docx, 20 kB)

10.08.41 manažér technicko-výrob. úseku - nové (docx, 19 kB)

10.08.42 ved.braill.tlače a sprac. reliéf.grafiky - nové (docx, 26 kB)

10.09.04 knihovník (docx, 20 kB)

10.09.05 prac. astr. zar. a planet. (doc, 42 kB)

10.09.10 technológ III (docx, 18 kB)

10.09.20 sólista opery (docx, 25 kB)

10.09.21 sólista baletu (docx, 24 kB)

10.09.22 pamiatkar III - nové (docx, 21 kB)

10.09.23 člen orchestra III - nové (docx, 23 kB)

10.09.24 správca digitálneho obsahu - nové (docx, 20 kB)

10.09.25 múzejný, galerijný pedagóg II - nové (docx, 20 kB)

10.09.26 herec - nové (docx, 25 kB)

10.10.01 knihovník (docx, 19 kB)

10.10.04 technológ (docx, 18 kB)

10.10.08 pamiatkar IV - nové (docx, 22 kB)

10.10.09 sam. konštruktér III - nové (docx, 23 kB)

10.10.10 dirigent II - nové (docx, 22 kB)

10.10.11 koncertný majster II - nové (docx, 23 kB)

10.10.12 baletný majster - nové (docx, 24 kB)

10.10.13 sólista opery - nové (docx, 24 kB)

10.10.14 sólista baletu - nové (docx, 25 kB)

10.10.15 manažér digitaliz. a uchov. kult. objektov - nové (docx, 18 kB)

10.10.16 systemovy knihovnik - nove (docx, 19 kB)

10.10.VŠ3.01 prac. astr. zar. a planet. (doc, 43 kB)

10.11.01 dirigent I, hlavný dirigent, šéfdirigent - nové (docx, 23 kB)

10.11.02 koncertný majster - nové (docx, 24 kB)

10.11.03 režisér - nové (docx, 25 kB)

 

 


Katalóg pracovných činností v rezorte kultúry do 31.12.2018

(číselné poradie je  pôvodné. Pri zaraďovaní zamestnancov je potrebné postupovať podľa znenia zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

Poradové číslo Katalógové číslo Názov činnosti
1 10.04.01 (pdf, 28 kB) knihovník I
2 10.04.02 (pdf, 28 kB) pracovník astronomického zariadenia I
3 10.04.03 (pdf, 19 kB) korektor I
4 10.05.01 (pdf, 29 kB) inšpicient I
5 10.05.02 (pdf, 29 kB) knihovník II
6 10.05.03 (pdf, 30 kB) pracovník astronomického zariadenia II
7 10.05.04 (pdf, 28 kB) lektor I
8 10.05.05 (pdf, 29 kB) šepkár činohry
9 10.06.01 (pdf, 29 kB) inšpicient II
10 10.06.02 (pdf, 34 kB) manažér kultúry I
11 10.06.03 (pdf, 29 kB) knihovník III
12 10.06.04 (pdf, 26 kB) pracovník astronomického zariadenia III
13 10.06.05 (pdf, 29 kB) dokumentátor II
14 10.06.06 (pdf, 29 kB) lektor II
15 10.06.07 (pdf, 40 kB) konzervátor I
16 10.06.08 (pdf, 30 kB) kustód I
17 10.06.09 (pdf, 29 kB) fotograf I
18 10.06.10 (pdf, 27 kB) sadzač - operátor
19 10.06.11 (pdf, 27 kB) korektor II
20 10.06.12 (pdf, 30 kB) šepkár opery
21 10.07.01 (pdf, 30 kB) tajomník umeleckej prevádzky I
22 10.07.02 (pdf, 31 kB) manažér kultúry II
23 10.07.03 (pdf, 31 kB) knihovník IV
24 10.07.04 (pdf, 30 kB) pracovník astronomického zariadenia IV
25 10.07.05 (pdf, 30 kB) dokumentátor III
26 10.07.06 (pdf, 29 kB) lektor III
27 10.07.07 (pdf, 30 kB) konzervátor II
28 10.07.08 (pdf, 30 kB) kustód II
29 10.07.09 (pdf, 31 kB) fotograf II
30 10.07.10 (pdf, 29 kB) výtvarník I
31 10.07.11 (pdf, 27 kB) redaktor I
32

10.07.12 (pdf, 26 kB)

technický pracovník - príprava sadzby
33 10.07.13 (pdf, 26 kB) technický pracovník - elektronická montáž
34 10.07.14 (pdf, 34 kB) odbytový referent - redakcia
35 10.07.15 (pdf, 29 kB) vedúci stacionárnej tlačiarne
36

10.07.16 (pdf, 48 kB)

zamestnanec evidencie pamiatok a informatiky I
37 10.07.17 (pdf, 50 kB) reštaurátor
38 10.07.18 (pdf, 27 kB) technik prepisu zvukových záznamov
39 10.07.19 (pdf, 34 kB) redaktor
40 10.07.20 (pdf, 26 kB) analytik
41 10.07.21 (pdf, 29 kB) kostymérka
42 10.07.vov.01 (pdf, 30 kB) člen orchestra alebo člen zboru I
43 10.07.vov.02 (pdf, 29 kB) samostatný odborný pracovník notového archívu I
44 10.08.01 (pdf, 27 kB) knihovník V
45 10.08.02 (pdf, 33 kB) pracovník astronomického zariadenia V
46 10.08.03 (pdf, 24 kB) dokumentátor
47 10.08.04 (pdf, 27 kB) lektor
48 10.08.05 (pdf, 41 kB) konzervátor III
49 10.08.06 (pdf, 27 kB) kustód - správca depozitára
50 10.08.07 (pdf, 28 kB) fotograf III
51 10.08.08 (pdf, 29 kB) RTG - laborant umeleckých predmetov
52 10.08.09 (pdf, 28 kB) výtvarník alebo javiskový technik
53 10.08.10 (pdf, 52 kB) správca historickej lesnej úvraťovej železnice
54 10.08.11 (pdf, 49 kB) reštaurátor
55 10.08.12 (pdf, 48 kB) konštruktér
56 10.08.vov.01 (pdf, 40 kB) režisér I
57 10.08.vov.02 (pdf, 28 kB) dramaturg I
58 10.08.vov.03 (pdf, 37 kB) dirigent I
59 10.08.vov.04 (pdf, 39 kB) choreograf I
60 10.08.vov.05 (pdf, 40 kB) herec I - činoherec
61 10.08.vov.06 (pdf, 30 kB) člen tanečného súboru I - balet, pantomíma, súbor moderného tanca, folklórneho tanca
62 10.08. vov.07 (pdf, 29 kB) korepetítor I
63 10.08.vov.08 (pdf, 30 kB) tanečný a hlasový pedagóg I
64 10.08.vov.09 (pdf, 30 kB) člen orchestra alebo člen zboru II
65 10.08.vov.10 (pdf, 29 kB) samostatný odborný pracovník notového archívu II
66 10.08.vš b.01 (pdf, 33 kB) manažér kultúry III
67 10.08.vš b.02 (pdf, 31 kB) kurátor I
68 10.08.vš b.03 (pdf, 25 kB) strihač
69 10.08.vš b.04 (pdf, 26 kB) technológ I
70 10.08.vš b.05 (pdf, 26 kB) reštaurátor Ia
71 10.09.01 (pdf, 29 kB) zvukový majster I
72 10.09.02 (pdf, 31 kB) manažér kultúry IV
73 10.09.03 (pdf, 31 kB) knihovník VI/a
74 10.09.04 (pdf, 31 kB) knihovník VI/b
75 10.09.05 (pdf, 30 kB) dokumentátor IV
76 10.09.06 (pdf, 31 kB) kurátor II
77 10.09.07 (pdf, 29 kB) lektor IV
78 10.09.08 (pdf, 32 kB) konzervátor IV
79 10.09.09 (pdf, 30 kB) kustód III
80 10.09.10 (pdf, 30 kB) výstavný technik I
81 10.09.11 (pdf, 29 kB) výtvarník II alebo referent scénickej alebo kostýmovej výroby
82 10.09.12 (pdf, 33 kB) reštaurátor I
83 10.09.13 (pdf, 35 kB) zamestnanec evidencie pamiatok a informatiky I
84 10.09.14 (pdf, 43 kB) pamiatkár I
85 10.09.15 (pdf, 26 kB) odborný redaktor
86 10.09.16 (pdf, 33 kB) redaktor II
87 10.09.17 (pdf, 29 kB) strihač II
88 10.09.18 (pdf, 30 kB) režisér II - hudobný režisér, režisér slovesnej edície
89 10.09.19 (pdf, 29 kB) korepetítor II
90 10.09.vov.01 (pdf, 19 kB) člen orchestra alebo člen zboru
91 10.09.vov.02 (pdf, 26 kB) člen tanečného súboru II
92 10.09.vš b.01 (pdf, 30 kB) pracovník astronomického zariadenia VI
93 10.09.vš b.02 (pdf, 33 kB) kameraman
94 10.09.vš b.03 (pdf, 37 kB) knihovník
95 10.10.01 (pdf, 31 kB) zvukový majster II a svetelný dizajnér
96 10.10.02 (pdf, 31 kB) tajomník umeleckej prevádzky II
97 10.10.03 (pdf, 33 kB) manažér kultúry V
98 10.10.04 (pdf, 34 kB) manažér kultúry Va
99 10.10.05 (pdf, 28 kB) knihovník VIIa
100 10.10.06 (pdf, 29 kB) knihovník VIIb
101 10.10.07 (pdf, 30 kB) knihovník VIIc
102 10.10.08 (pdf, 29 kB) pracovník astronomického zariadenia VII
103 10.10.09 (pdf, 30 kB) dokumentátor V
104 10.10.10 (pdf, 30 kB) kurátor III
105 10.10.11 (pdf, 28 kB)  
106 10.10.12 (pdf, 29 kB) lektor V
107 10.10.13 (pdf, 27 kB) konzervátor V
108 10.10.14 (pdf, 30 kB) kustód IV
109 10.10.15 (pdf, 28 kB) výstavný technik II
110 10.10.16 (pdf, 29 kB) výtvarník III
111 10.10.17 (pdf, 33 kB) reštaurátor II
112 10.10.18 (pdf, 35 kB) pracovník evidencie pamiatok a informatiky II
113 10.10.19 (pdf, 44 kB) pamiatkár II
114 10.10.20 (pdf, 27 kB) samostatný konštruktér I
115 10.10.21 (pdf, 33 kB) technológ I
116 10.10.22 (pdf, 32 kB) dramaturg
117
10.10.23 (pdf, 32 kB)
režisér
118 10.10.24 (pdf, 30 kB) kameraman II
119 10.10.25 (pdf, 31 kB) technológ II
120 10.10.26 (pdf, 25 kB) analytik - výskumník v oblasti vzťahov štátu a cirkví
121 10.10.27 (pdf, 26 kB) manažér dotačného systému
122 10.10.28 (pdf, 25 kB) analytik
123 10.10.29 (pdf, 35 kB) samostatný zvukový technik
124 10.10.30 (pdf, 25 kB) vedúci výroby
125 10.10.31 (pdf, 31 kB) režisér III
126 10.10.32 (pdf, 39 kB) dramaturg II - lektor dramaturgie
127 10.10.33 (pdf, 39 kB) scénograf I
128 10.10.34 (pdf, 38 kB) herec II
129 10.10.35 (pdf, 30 kB) sólista baletu alebo tanca I
130 10.10.36 (pdf, 29 kB) korepetítor III
131 10.10.37 (pdf, 30 kB) tanečný/hlasový pedagóg II
132 10.10.38 (pdf, 31 kB) člen orchestra alebo člen zboru III
133 10.10.vš b.01 (pdf, 27 kB) reštaurátor IIa
134 10.10.vš b.02 (pdf, 30 kB) knihovník
135 10.11.01 (pdf, 31 kB) manažér kultúry VI
136 10.11.02 (pdf, 34 kB) manažér kultúry VIa
137 10.11.03 (pdf, 44 kB) špecialista art - terapie
138 10.11.04 (pdf, 32 kB) knihovník VIIIa
139 10.11.05 (pdf, 31 kB) knihovník VIIIb
140 10.11.06 (pdf, 31 kB) knihovník VIIIc
141 10.11.07 (pdf, 29 kB) knihovník VIIId
142 10.11.08 (pdf, 30 kB) pracovník astronomického zariadenia VIII
143 10.11.09 (pdf, 30 kB) dokumentátor VI
144 10.11.10 (pdf, 31 kB) kurátor IV
145 10.11.11 (pdf, 29 kB)  
146 10.11.12 (pdf, 30 kB) konzervátor VI
147 10.11.13 (pdf, 30 kB) kustód V
148 10.11.14 (pdf, 34 kB) reštaurátor III
149 10.11.15 (pdf, 43 kB) zamestnanec evidencie pamiatok a informatiky II
150 10.11.16 (pdf, 40 kB) pamiatkár III
151 10.11.17 (pdf, 34 kB) samostatný konštruktér II
152 10.11.18 (pdf, 33 kB) technológ II
153 10.11.19 (pdf, 26 kB) vedúci vydania
154 10.11.20 (pdf, 26 kB) hlavný sekretár
155 10.11.21 (pdf, 34 kB) redaktor III
156 10.11.22 (pdf, 31 kB) režisér II
157 10.11.23 (pdf, 36 kB) vedúci zvukových nahrávacích štúdií
158 10.11.24 (pdf, 36 kB) referent pre automatizáciu knižničných systémov
159 10.11.25 (pdf, 26 kB) manažér šírenia literatúry v zahraničí I
160 10.11.26 (pdf, 27 kB) režisér IV
161 10.11.27 (pdf, 39 kB) dramaturg III
162 10.11.28 (pdf, 28 kB) dirigent II
163 10.11.29 (pdf, 40 kB) zbormajster I
164 10.11.30 (pdf, 31 kB) choreograf II
165 10.11.31 (pdf, 40 kB) scénograf II - scénický
166 10.11.32 (pdf, 39 kB) sólista operety a muzikálu
167 10.11.33 (pdf, 31 kB) herec III - činoherec, sólista
168 10.11.34 (pdf, 29 kB) sólista baletu alebo tanca II
169 10.11.35 (pdf, 30 kB) korepetítor IV
170 10.11.36 (pdf, 31 kB) člen orchestra IV
171 10.11.37 (pdf, 31 kB) člen zboru IV
172 10.11.38 (pdf, 43 kB) koncertný majster I
173 10.12.01 (pdf, 30 kB) manažér kultúry VII
174 10.12.02 (pdf, 35 kB) manažér kultúry VIIa
175 10.12.03 (pdf, 30 kB) špecialista audiovízie
176 10.12.04 (pdf, 31 kB) knihovník IX
177 10.12.05 (pdf, 30 kB) pracovník astronomického zariadenia IX
178 10.12.06 (pdf, 31 kB) kurátor V
179 10.12.07 (pdf, 30 kB) kustód VI
180 10.12.08 (pdf, 35 kB) reštaurátor IV
181 10.12.09 (pdf, 49 kB) zamestnanec evidencie pamiatok a informatiky III
182 10.12.10 (pdf, 35 kB) pamiatkár IV
183 10.12.11 (pdf, 26 kB) samostatný konštruktér III
184 10.12.12 (pdf, 34 kB) technológ III
185 10.12.13 (pdf, 32 kB) manažér pre dizajn
186 10.12.14 (pdf, 18 kB) šéfredaktor
187 10.12.15 (pdf, 26 kB) koncepčný zamestnanec v oblasti výskumu a analýz vzťahov štátu a cirkví
188 10.12.16 (pdf, 27 kB) manažér šírenia literatúry v zahraničí II
189 10.12.17 (pdf, 28 kB) vedúci manažér kultúry
190 10.12.18 (pdf, 28 kB) dramaturg IV
191 10.12.19 (pdf, 30 kB) dirigent III - muzikál
192 10.12.20 (pdf, 40 kB) zbormajster II
193 10.12.21 (pdf, 41 kB) scénograf scénický i kostýmový III
194 10.12.22 (pdf, 40 kB) interpret sólových operných rolí
195 10.12.23 (pdf, 30 kB) interpret sólových baletných a tanečných rolí
196 10.12.24 (pdf, 51 kB) koncertný majster II
197 10.13.01 (pdf, 31 kB) knihovník X
198 10.13.02 (pdf, 31 kB) kurátor VI
199 10.13.03 (pdf, 28 kB) reštaurátor V
200 10.13.04 (pdf, 27 kB) technológ IV
201 10.13.05 (pdf, 29 kB) režisér hudobno-dramatických, dramatických, choreografických a pantomimických diel V
202 10.13.06 (pdf, 32 kB) dirigent Slovenskej filharmónie, SND IV
203 10.13.07 (pdf, 43 kB) choreograf III
204 10.13.9.01 (pdf, 30 kB) pracovník astronomického zariadenia X
Posledná aktualizácia: 03.09.2014 / OI
Linky

opis