9. Fáza úpravy uvoľnenia korona opatrení:

Od utorka 7. júla 2020 sa menia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí.
Šachovnicové sedenie bude nahradené sedením v každom druhom rade kvôli jednoduchšej kontrole plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia.
Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov, a to len vtedy, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť rozdelenie priestoru hromadného podujatia na sektory, pre ktoré musí dodržiavať nasledovné:
✅ zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup do sektoru hromadného podujatia,
✅ v sektore sa v jednej chvíli môže nachádzať najviac 1000 osôb,
✅ organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v jednotlivých sektoroch,
✅ pre exteriérové sektory: na jednu osobu musí pripadať najmenej 5 štvorcových metrov plochy sektoru,
✅ pre interiérové sektory: na jednu osobu musí pripadať najmenej 10 štvorcových metrov plochy sektoru,
✅ pokiaľ je pre účasť na hromadnom podujatí potrebná vstupenka alebo iný obdobný doklad, odporúča sa jej predaj účastníkom iba online spôsobom
 
CELE ZNENIE = http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/

8. Fáza uvoľnenia korona opatrení:

(01.07.2020)

Zmeny od  1. júla 2020 v  COVID nariadeniach:

✅ Povoľujú sa hromadné podujatia do 1000 osôb

Doteraz platné nariadenia je povinnosť dodržovať. Pripomeňme si ich:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia s rúškom, šálom, šatkou, ..,
 • častá dezinfekcia priestorov,
 • hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • pri vstupe dávkovače na dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky,
 • pri vstupe mať oznam, že v respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • pri príchode  a odchode  z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, ....,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie (s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti), aby medzi obsadenými miestami  ostane  jedno miesto neobsadené, s odporúčaním v radoch alternovať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí vedieť preukázať počet osôb aktuálne zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

Podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri + organizátor je povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

✅  Hromadné podujatia nad 1000 osôb s výlučne sediacim obecenstvom, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť a dodržiavať nasledovné:

 • zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami  ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
 • obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.

CELE ZNENIE = http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/

7. Fáza uvoľnenia korona opatrení:

(20.6.2020)

S účinnosťou od 20. júna 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenýmimiestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest by vradoch alternovala.
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch(kľučiek, držadiel, pultov).

 

S účinnosťou od 20. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m, -na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • odporúča sa, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti; odporúča sa dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre; v prevádzkachverejného stravovania sa odporúča dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • potravinárske predajne, prevádzkyzariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

úplné znenie: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19

 

6. Fáza uvoľnenia korona opatrení:

(10. 6. 2020)

 

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miestby v radoch alternovala.
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

Pri usporadúvaní  hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniťlen s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovaťsi ruky, resp. zabezpečiťiný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti,že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostaťv domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

             * Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovaťsvojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

             * Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

             * Zákaz podávania rúk,

 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

5. Fáza uvoľnenia korona opatrení:

(3. 6. 2020)

S účinnosťou od 03. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb. Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a  predmetov,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

-          ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

-          pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

-          zákaz podávania rúk,

 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia, zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom aúčinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je potrebné v radoch alternovať. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,
 • hygienické zariadenia prevádzkymusia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadeníkaždú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch(klučiek, držadiel, pultov),
 • zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojovv sále počas predstavenia, prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:

 • v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),
 • pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkomprevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
 • ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
 • nepoužívať rotačné výmenníky teplaalebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
 • prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,
 • nepoužívať čističky vzduchu,ktoré nemajú HEPA filter,
 • využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania(ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,
 • pravidelnú výmenu a údržbu filtrovvykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

KOMPLETNÉ ZNENIE OPATRENIA NÁJDETE TU: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf

4. Fáza uvoľnenia korona opatrení:

(20. 5. 2020)