"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Zástupkyňa MK SR podpredsedníčkou konferencie o ochrane rozmanitosti kultúrnych prejavov

16.06.2017
logo MK SRNovou podpredsedníčkou šiestej konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov za región strednej a východnej Európy bola na aktuálnom zasadaní krajín Dohovoru zvolená aj Jana Kňažková za Slovenskú republiku. Jana Kňažková je riaditeľkou odboru európskych záležitostí MK SR a zároveň členka medzivládneho výboru pre ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov.

„Cieľom dohovoru je posilniť na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni mechanizmy vytvárajúce podmienky na uvedomenie si významu, ktorý prináša ľudstvu rozmanitosť jeho kultúr. V rámci nich posilniť tvorbu, produkciu, distribúciu a prístup ku konkrétnym kultúrnym prejavom. Implementácia Dohovoru má viditeľný vplyv na tvorbu nových politík a programov, zvlášť v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu a definovania úlohy nových technológií v podpore zviditeľňovania kultúry. Slovenská republika prijala v ostatnom čase celý rad strategických dokumentov v oblasti rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP), v oblasti podpory a rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu; ďalej v oblasti starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, o mládež, ako aj o kultúru znevýhodnených skupín  obyvateľstva. SR poníma fenomén kultúrnej diverzity ako dôležitý element posilnenia povedomia občanov o hodnotách Európskej únie (EÚ) a zaujíma holistický prístup s inými krajinami EÚ v napĺňaní Dohovoru 2005. Sme veľmi radi, že sa o naše skúsenosti môžeme podeliť v medzinárodnom prostredí, na pôde UNESCO...", povedala na margo svojej pozície Jana Kňažková.

 

Krajiny Dohovoru zasadajú každé dva roky a na aktuálnom zasadnutí zvolia 12 nových členov. Podľa vyjadrenia Stálej delegácie SR, zástupcovia 145 krajín, ktoré Dohovor podpísali, diskutujú na svojom aktuálnom zasadaní o.i. aj o zabezpečení tzv. spravodlivej mzdy pre umelcov a rešpektovaní ľudských práv v digitálnom prostredí, predovšetkým slobody prejavu, umeleckej slobody a rodovej rovnosti. Medzi kľúčové témy konferencie v Paríži patrí hľadanie spôsobov aplikovania princípov Dohovoru v digitálnom prostredí a pomoc umelcom pri využívaní potenciálu informačných technológií. Toto rokovanie sa zároveň dotýka aj kapacity rozvojových krajín zapojiť sa do aktuálneho digitalizačného procesu, aj pozície lokálnej kultúry vo svete internetových poskytovateľov médií.

 

Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov bol ratifikovaný na 33. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO 20. októbra 2005.

Zastáva štyri hlavé piliere:

podporu udržateľného systému kultúrnej legislatívy, vyrovnané prúdenie kultúry a zvýšenie mobility umelcov, integráciu kultúry do rámcov udržateľného rozvoja a propagáciu ľudských práv a slobôd.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky