"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Predĺženie výzvy pre kultúrny a kreatívny priemysel

24.02.2017
Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch predlžuje trvanie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z 28. februára 2017 na 31. marca 2017. Zároveň sa zvyšuje celková finančná čiastka alokovaná pre túto výzvu na 67,8 milióna eur zo zdrojov Európskej únie.

Dôvodom predĺženia termínu uzávierky výzvy bola úprava postupov pre slobodné povolania, ktoré nemusia mať pre svoj výkon pridelené IČO a vydanie Metodického výkladu CKO č. 2  k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý si vyžaduje úpravu jednej z podmienok poskytnutia príspevku

Špecifickým cieľom výzvy je podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Oprávnenými žiadateľmi sú podnikateľské subjekty pôsobiace v kultúrnom a kreatívnom priemysle, pričom minimálna suma žiadanej podpory je 50 000 € (zdroje Európskej únie), maximálna 200 000 € (zdroje Európskej únie). Z nenávratného finančného príspevku môžu financovať napríklad nákup technológií a softvérov, úpravu interiéru budov v súvislosti s inštaláciou technologických zariadení, marketingové aktivity, prenájom priestorov a technológií, či kreatívnu tvorbu a produkciu na účely inovácií. Bratislavský kraj si prerozdelí 2 000 000  € (zdroje Európskej únie), ostatné regióny Slovenska 65 860 548 € (zdroje Európskej únie).

Podmienkou poskytnutia dotácie je vytvorenie nových pracovných miest a ich počet je jedným z hodnotiacich kritérií v procese odborného posudzovania projektov. Po ukončení realizácie projektu bude žiadateľ povinný udržať vytvorené pracovné miesta z vlastných zdrojov ešte 3 roky.

Aktualizované znenie výzvy si môžete stiahnuť na stránke ministerstva kultúry.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky