"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Vláda schválila zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

22.02.2017
MK SR LogoVláda Slovenskej republiky na svojom dnešnom rokovaní schválila zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý predložilo ministerstvo kultúry. Kompetencia prideľovania dotácií v tejto oblasti sa tak v prípade, že zákon prejde úspešne celým legislatívnym procesom, od 1. júla 2017 presunie z Úradu vlády na novú nezávislú verejnoprávnu inštitúciu, ktorá doplní štruktúru štátnej podpory kultúry. Zároveň sa zvýši rozpočet určený na tento druh podpory. Kým Úrad vlády prerozdeľoval 4 milióny eur, rozpočet nového fondu bude 8 miliónov eur.

Hlavným účelom fondu je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity kultúrnych hodnôt národnostných menšín prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na podporu ich kultúrnych a vedeckých aktivít formou dotácie alebo štipendia. Orgánmi fondu sú: odborné rady, dozorná komisia, správna rada a riaditeľ, ktorého menuje minister kultúry.

Fond bude finančné prostriedky prerozdeľovať medzi odborné rady trinástich národnostných menšín a odbornú radu interkultúrneho dialógu a porozumenia. Odborné rady budú posudzovať žiadosti a odporúčať riaditeľovi fondu projekty na podporu vrátane výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť na konkrétny projekt poskytnuté. Každá národnosť má v zákone taxatívne určenú sumu, ktorá bola predstaviteľmi národnostných menšín vopred prerokovaná a dohodnutá. Napríklad maďarská národnostná menšina si prerozdelí 53%, rómska 22,5%, rusínska 6,4% a česká 3,7% z celkovej sumy určenej na podpornú činnosť.

Záujemcovia môžu žiadať o finančnú podporu projektov v oblastiach kultúrno-osvetovej, vzdelávacej či edičnej činnosti; aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií; záujmovej činnosti; umeleckej tvorby; v oblasti ochrany, odborného spracovania a digitalizácie kultúrneho dedičstva národnostných menšín; v oblasti podpory rozvoja používania jazykov národnostných menšín; v oblasti podpory výmenných programov a pod. 

Prvé výzvy fondu by mali byť vyhlásené začiatkom roka 2018.  Svojou činnosťou bude Fond na podporu kultúry národnostných menšín pôsobiť popri už existujúcich a úspešne fungujúcich verejnoprávnych inštitúciách – Audiovizuálnom fonde a Fonde na podporu umenia. Ministerstvo kultúry popri tom v zákone o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín systematicky rieši aj navýšenie rozpočtov spomenutých fondov. Príspevok štátu do rozpočtu Audiovizuálneho fondu sa od budúceho roka zvýši z tohoročných 5 miliónov eur na stabilne najmenej 6 miliónov eur a rozpočet Fondu na podporu umenia sa zvýši z 15 miliónov eur na 20 miliónov eur.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky