Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Štátneho divadla Košice - nové znenie

20.01.2020
Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Štátneho divadla Košice - nové znenieNové znenie doplneného textu v časti požadovanej odbornej a riadiacej praxe vyhláseného výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa Štátne divadlo Košice, schválené vedením MK SR a určené na zverejnenie.

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

so sídlom Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1

 

vyhlasuje

 

podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výberové konanie

na obsadenie funkcie

generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice,

 

príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sídlo organizácie: Štátne divadlo Košice, Hlavná ul. č. 58, 042 77  Košice.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

 

Ďalšie požadované predpoklady:

-          bezúhonnosť,

-          spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu.

 

Iné kritériá a požiadavky:

-          odborná a riadiaca prax najmenej tri roky (riadiacou praxou sa rozumie vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov),

-          všeobecný prehľad z oblasti kultúry a divadelného umenia,

-          aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť ďalšieho svetového jazyka je výhodou,

-          znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti kultúry, divadla, umenia, autorského práva a činnosti príspevkovej organizácie, správy majetku štátu a súvisiacich právnych predpisov (zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z.orozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

-          znalosť vnútorných predpisov Štátneho divadla Košice zverejnených na webovom sídle organizácie www.sdke.sk,

-          predloženie písomného materiálu Koncepcia riadenia a rozvoja Štátneho divadla Košice  do roku 2025 (s dôrazom aj na jednotlivé umelecké súbory, umelecké dielne, ekonomické záležitosti, marketing a ľudské zdroje) v rozsahu maximálne 20 strán formátu A4 a s podpisom autora,

-          skúsenosti so spoluprácou s domácimi a zahraničnými kultúrnymi, divadelnými, hudobným, tanečnými a ďalšími umeleckými inštitúciami,

-          znalosť práce s PC,

-          riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

 

Požadované doklady a prílohy: *

-          žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          profesijný štruktúrovaný životopis,

-          výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (ak doklad nebol vydaný príslušným orgánom v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o súlade obsahu dokladu s predpismi platnými v SR),

-          overená kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak doklad nebol vydaný vysokou školou v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o dosiahnutom stupni vzdelania podľa predpisov platných v SR),

-          kópiu vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky z príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, medzinárodne uznávaného certifikátu alebo diplomu o ovládaní cudzieho jazyka (angličtina) alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (angličtina),

-          písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          písomný materiál Koncepcia riadenia a rozvoja Štátneho divadla Košice do roku 2025 (s dôrazom aj na jednotlivé umelecké súbory, umelecké dielne, ekonomické záležitosti, marketing a ľudské zdroje) v rozsahu maximálne 20 strán formátu A4,

-          osobné údaje uchádzača budú spracované v súlade s prevádzkovateľom – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 81331 Bratislava – v súlade s článkom 6 ods. 1, písm. b)  Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

-          písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo listine.

 

* Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Na doklady a prílohy predložené po určenom termíne sa neprihliada.

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP 33 v Bratislave alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – Štátne divadlo Košice – NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 20. februára 2020. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry SR (podateľňa  je otvorená v pracovných dňoch v čase 8.00 – 12.00 h a 12.30 – 15.00 h).

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.

 

Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, osobný úrad, tel. č. 02/20482 212, e-mail: andrea.legatova@culture.gov.sk.

 << späť
Linky