Re: Minister Maďarič dáva ruky preč od predraženej zmluvy (Hospodárske noviny, 10.8.2012)

10.08.2012
Komu prekáža pozitívny posun v digitalizácii kultúrneho dedičstva?

V rezorte kultúry sa po nástupe ministra kultúry Mareka Maďariča začali konečne čerpať finančné prostriedky z Operačného programu informatizácia spoločnosti Prioritná os 2 určené na digitalizáciu pamäťových a fondových inštitúcií. Tento proces sa uskutočňuje v súlade so schválenými Národnými projektmi, takisto aj v súlade s prísnymi pravidlami čerpania európskych fondov, našimi zákonmi a na základe riadnych verejných obstarávaní.  

Tento pozitívny posun však zrejme prekáža tým, ktorí sa dnes digitalizácie nezúčastňujú, no prispeli k tomu, že sa tento proces dostal do časovej tiesne z hľadiska nutnosti čerpať prostriedky z OPIS. Hovoria o predraženej zmluve s konzorciom VT Group, hoci ide o rámcovú, v medzinárodnom verejnom obstarávaní riadne vysúťaženú a nikým nespochybnenú zmluvu, ktorá je podkladom na uzatváranie realizačných zmlúv.

Navyše, pokiaľ ide o bývalého generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice Dušana Katuščáka, ten chcel sám túto zmluvu využiť, pretože ešte za jeho pôsobenia boli vystavené v SNK objednávky na dodávky prostredníctvom VT Group.

Exriaditeľ Katuščák teraz namiesto podpory nastúpených digitalizačných procesov volí cestu nepodloženej kritiky a zavádzajúcich informácií. Tak ako v dnešnom vydaní Hospodárskych novín, kde v článku o údajnej predraženej zmluve tvrdí, že on chcel plánovaný megaarchív v Martine s kapacitou 34 petabajtov nakúpiť za 2,8mil.eur. A podľa neho, v porovnaní s tým je 33 miliónov na centrálny dátový archív v UKB (HN uvádzajú kapacitu 25 petabajtov plus ďalších záložných 25 petabajtov) neodôvodnene vysoká suma. Tu však Dušan Katuščák aj Hospodárske noviny zavádzajú a nehovoria plnú pravdu. V prvom rade, centrálny dátový archív má kapacitu 75 petabajtov (2x25 petabajtov online a 1x25 petabajtov offline kvôli bezpečnosti). Ďalej, v konečnej sume sú na rozdiel od Martina aj stavba, dátové komunikácie, zahrnutý je aj proces zberu dát – logistická dopravná firma na prenášanie 130 TB týždenne po dobu 3 rokov v garantovanej kvalite, prevádzka počítačových sietí, serverov, zabezpečenie ďalších potrebných služieb, platy zamestnancov archívu na 3 roky atď. Jednoducho, porovnávať páskovú mechaniku a centrálny dátový archív je účelové. Rovnako ako je účelové zameniť rámcovú zmluvu MK SR s VT Group s realizačnou zmluvou medzi VT Group a UKB. V realizačnej zmluve je totiž obsiahnutá výrazne modernejšia technika, za výrazne nižšiu sumu, ako uvádzajú Hospodárske noviny.

Nepochybne by malo byť aj v záujme inštitúcií, ktoré vystavujú objednávky, aby vyrokovali zľavu, ak je to možné. Každopádne, od výšky zľavy sa nedá odvodzovať predraženosť nákupu, pretože poskytovať zľavu nie je automaticky povinnosť dodávateľa a na jej vyrokovanie musí mať objednávateľ priaznivé podmienky. Časová tieseň, do ktorej sa proces digitalizácie dostal v predchádzajúcom období, však rozhodne takouto priaznivou podmienkou nie je. Napokon, to, či sú nákupné ceny v poriadku, podlieha vecnej a podrobnej kontrole príslušných orgánov na slovenskej aj európskej úrovni, ktoré sú pre túto vec relevantné.   

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky